Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Kārtību, kādā persona, kura atzīta par cilvēku tirdzniecības upuri (turpmāk - persona), saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem (turpmāk- pakalpojums), nosaka 16.07.2019. MK noteikumi Nr.344 "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri" (turpmāk - noteikumi Nr.344).

Pakalpojumu sniedz pakalpojuma sniedzēji, kas reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un atbilst normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām prasībām.

Pakalpojuma sniegšanu koordinē Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

 • Pakalpojuma saņemšanas ilgums personai ir līdz 180 dienām.
 • Papildus persona var saņemt piecas pakalpojuma sniedzēja konsultācijas (vienas konsultācijas ilgums – viena stunda) divu gadu laikā pēc pakalpojuma beigām, ja persona nesaņem atbalstu kriminālprocesa laikā.
 • Personai pēc pakalpojuma beigām ir tiesības papildus saņemt atbalstu saistībā ar uzsākto kriminālprocesu – psihosociālu palīdzību (tai skaitā individuālas jurista, sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas), tulka pakalpojumu (ciktāl tas netiek nodrošināts konkrētā kriminālprocesa ietvaros), palīdzību juridisko dokumentu noformēšanā un, ja nepieciešams, pārstāvību tiesā (turpmāk – atbalsts), nepārsniedzot 150 stundu gadā (Ja persona kriminālprocesā par cilvēku tirdzniecību ar procesa virzītāja lēmumu ir atzīta par cietušo vai, ja attiecīgā persona nevēlas, lai to atzīst par cietušo, tai piešķirts liecinieka statuss un to apliecina tiesībaizsardzības institūcijas izsniegta izziņa.).

Persona var saņemt pakalpojumu, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. personas vai tās likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu pakalpojumu sniedzējam ar lūgumu piešķirt pakalpojumu;
 2. tiesībaizsardzības institūcijas izziņu vai pakalpojuma sniedzēja izveidotas speciālistu komisijas personas novērtēšanas protokolu (noteikumu Nr.344 1. pielikums), kurā noteikta personas atbilstība cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem, vai latviešu valodā tulkotu ārvalsts tiesībaizsardzības institūcijas izziņu par kriminālprocesa uzsākšanu, vai personas rīcībā esošu citu informāciju, kas var būt par pamatu tam, lai komisija pieņemtu lēmumu, ka persona atbilst cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem.

Persona var saņemt atbalstu, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. personas vai tās likumiskā pārstāvja iesniegumu pakalpojuma sniedzējam ar lūgumu piešķirt atbalstu;
 2. tiesībaizsardzības institūcijas izziņu.

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJI:

 1. Biedrība „Patvērums ,,Drošā māja””. Adrese: Lāčplēša iela 75 – 1 B, Rīga, LV-1011 , tālrunis: +371 67898343, e-pasts: drosa.maja@gmail.com, mājas lapa: http://www.patverums-dm.lv, Skype: PatverumsDM.
  Diennakts uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības mazināšanai: +371 28612120.
 2. Biedrība „Centrs MARTA”. Adrese: Matīsa iela 49-3, Rīga, LV-1009, tālrunis: +371 67378539, e-pasts: centrs@marta.lv, mājas lapa: www.marta.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Solvita Zviedre

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītāja
Solvita.Zviedre [at] siva.gov.lv

Ina Grēfa

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītājas vietniece
Ina.Grefa [at] siva.gov.lv

Gundega Ievīte

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vecākā eksperte
Gundega.Ievite [at] siva.gov.lv

Inga Barisa Tilika

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vecākā eksperte
inga.barisa.Tilika [at] siva.gov.lv