Statuss:
Īstenošanā
Piecu cilvēku rokas, kas savilktas dūrītēs un saliktas kopā, veidojot kopīgu sadarbības apli

Sociālās integrācijas valsts aģentūra 2021.gada aprīlī noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju par sadarbību Erasmus+ projekta “Motivating Low-skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways to Increase Opportunities” Motiv-Action Nr. 2020-1-SE01-KA204-077884 ietvaros.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras loma projektā

Motiv-Action projekta ietvaros tās dalībnieks – Latvijas Karjeras Attīstības atbalsta asociācija – cieši sadarbojas ar SIVA, ņemot vērā iestādes speciālistu ilggadējo pieredzi, sniedzot profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu un veicinot cilvēku ar invaliditāti, prognozējamo invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrāciju nodarbinātībā un sabiedrībā.

Kas ir projekts Motiv-Action?

Projekts “Motivating Low-Skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways” (Motiv-Action, projekta Nr. 2020-1-SE01-KA204-077884) tiek finansēts Erasmus+ KA2 ietvaros.

Projekta “Motiv-Action” mērķis:

  • atbalstīt un motivēt pieaugušos, kuri nav darba attiecībās un kuriem ir zems kvalifikācijas līmenis;
  • palielināt viņu iespējas iekļauties darba tirgū un dot papildu iespējas apgūt nepieciešamās pamatprasmes, lai viņi uzlabotu savas dzīves kvalitāti.

Projekta vīzija

  • iedvesmot speciālistus karjeras atbalsta sniegšanā iekļaut digitālās tehnoloģijas savā ikdienas praksē;
  • palielināt karjeras atbalsta speciālistu spēju izmantot daudzkanālu pieejas, vienlaikus personalizējot vadības procesu;
  • atbalstīt pieaugušos ar zemu kvalifikācijas līmeni izpratnē par to, kā kļūt patstāvīgākiem darba meklēšanas procesā, pateicoties apzinātākai izpratnei par digitālajām tehnoloģijām.

Sagaidāmie projekta rezultāti

IO1: E-apmācību kurss un prasmju komplekts pieaugušajiem un karjeras atbalsta specialistiem. Izstrādāts didaktiskais materiālu komplekts (e-grāmata, audio grāmata un atvērtās Internet-platformas veidā), kas atbalstīs gan pieaugušos bezdarbniekus ar zemām prasmēm un kvalifikāciju, gan karjeras atbalsta speciālistus, lai palielinātu digitālo rīku izmantošanu karjeras veidošanas pakalpojumu sniegšanā. E-grāmatā un projekta mājaslapā tiks iekļauti arī labās prakses piemēri un stāsti no visas Eiropas.

IO2: Pielietošanas vadlīnijas lietotājiem un karjeras atbalsta speciālistiem. Šajā posmā tiks apstiprināti izveidotie rīki un metodes, pateicoties divām konsekventām izmēģinājuma programmām, kas tiks veiktas visās partnervalstīs, un divu vadlīniju dokumentiem, kas atbalstīs projekta metodikas iekļaušanu un izmantošanu Eiropā. Rezultāts tiks īstenots, izmantojot dažādu Eiropas valstu partneru savstarpēju sadarbību un kopīgo izstrādes procesu, kas ļaus izplatīt e-karjeras kultūru Eiropas līmenī. 

IO3: Stratēģiskais rīcības plāns. Darbības ietvaros tiks izstrādāta izmantošanas stratēģija, kas ļaus izveidot rokasgrāmatu adresētu gan politikas veidotājiem, gan pakalpojumu sniedzējiem, ar virkni ieteikumu, kas attieksies gan uz valstu, gan Eiropas vajadzībām, kā arī atbalstīt Nacionālo apvienību izveidi Motiv-Action metodikas pieņemšanai.

Projekta īstenošanas termiņš:

līdz 2023.gada augustam

Projekta dalīborganizācijas: