Latvijas valsts teritorijas kontūra ar norādītām Valsts sociālās aprūpes centru atrašanās vietām Rīgā un Liepājā

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus no valsts budžeta finansē bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem.

Saskaņā ar 02.04.2019. MK noteikumiem Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" pakalpojumus bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabiltiācijas institūcijas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu. 

! Ārkārtas gadījumā, ja nav iespējams nodrošināt bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna aprūpi un audzināšanu audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērnu var nekavējoties ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

1) bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa vienpersonisku lēmumu;

2) policijas aktu par veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos pamestu bērnu;

SIVA veic ilgstošas socialās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ievietoto bērnu uzskaiti.

Pakalpojumu sniedzēji:

Uzziņas par pakalpojumu

Ina Grēfa

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītājas vietniece
Ina.Grefa [at] siva.gov.lv

Inga Barisa Tilika

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vecākā eksperte
inga.barisa.Tilika [at] siva.gov.lv

Armanda Antonišķe

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas eksperte
armanda.antoniske [at] siva.gov.lv