SIVA Koledžas 13. zinātniskā konference “Kompetences. Atbalsts. Integrācija”

Konferences mērķis ir aktualizēt pamatkompetenču attīstības veicināšanu personām ar invaliditāti sociālās integrācijas un profesionālās rehabilitācijas procesā.

Pamatkompetences ir prasmju un iemaņu kopumi, kas nepieciešami ikvienam, lai viņš spētu veiksmīgi iekļauties mūsdienu sabiedrībā un veidotu veiksmīgu karjeru. Patlaban par pamatkompetencēm tiek uzskatītas kompetences komunikācijas, mācīšanās mācīties, valodu lietojuma, uzņēmējdarbības, problēmu risināšanas, IT prasmju, aktīva pilsoniskuma un kultūras un starpkultūru izpratnes jomās. Visas šīs kompetences var un ir nepieciešams attīstīt nepārtraukti. Ikviena izglītības iestāde veicina ne tikai speciālo kompetenču (kas saistītas ar konkrētās iestādes un izglītības programmas specifiku), bet arī vispārīgo jeb pamatkompetenču attīstību.

SIVA direktores I.Jurševskas uzruna

Mūsdienās kompetence ir kļuvusi par vienu no galvenajām cilvēkkapitālu raksturojošajām pazīmēm un ir cieši saistīta ar cilvēkkapitāla attīstību.

Kas tad ir kompetence, kuras dziļākai izpratnei ir veltīta SIVA Koledžas 13.zinātniskā konference?

Ierakstot jautājumu “Kas ir kompetence” interneta pārlūkā, mēs atrodam daudz un dažādus šī termina skaidrojumus. Bet visus vairāk vai mazāk apvienojošs ir tas, ka Kompetence ir zināšanu, prasmju un attieksmju kopums, kas piemīt kādai personībai, un kas  izpaužas efektīvā vai izcilā darba sniegumā.

Kompetence ir ne tikai iemācītās un uzkrātās zināšanas, prasmes, attieksme, bet arī spēja tās lietot un pilnveidot.

Pasaules pieredze apstiprina, ka zinātne bez izglītības un darbaspēka kompetences neko nedod.

Kompetence ir saistīta ar katra cilvēka individuālām spējām mācīties, sazināties un sadarboties mainīgā vidē, kā arī pielāgoties pārmaiņām un jaunām prasībām profesijas, amata vai atbildības līmenī.

SIVA izglītības iestādes, kā arī atbalsta pakalpojumi nodrošina zināšanu kopuma un ar tām saistīto prasmju un iemaņu nodošanu mūsu studentiem, kas, savukārt,  palīdz noteiktas kompetences veidošanu un tālāku praktisko darbību, integrāciju sabiedrībā un nodarbinātībā.

Šodien vienlīdz svarīgi ir pilnveidot un attīstīt arī mūsu speciālistu kompetences, mācoties no citu pieredzes un daloties ar savu pieredzi,  ar skatu nākotnē.

Šogad mēs jau 30. reizi atzīmēsim Starptautisko cilvēku ar invaliditāti dienu, un tas ir ļoti zīmīgi, jo tieši tikpat ilgi SIVA ir kaldinājusi savu kompetenci profesionālās rehabilitācijas jomā, kuras pakalpojumi ir mērķēti tieši šai sabiedrības grupai.

Lai interesanta un jaunām atziņām bagāta SIVA Koledžas 13. zinātniskā konference!

Konferencē uzstājās:

SIVA Koledžas 12.zinātniskā konference "Izglītība. Atbalsts. Sadarbība."

12.zinātniskā konference "Izglītība. Atbalsts. Sadarbība." norisinājās 03.12.2021.

Konferences mērķis bija aktualizēt jautājumus par izaicinājumiem, ar kuriem nākas saskarties Covid-19 laikā:

 • kā organizēt izglītības procesus un sniegt atbalstu, izmantojot digitālos risinājumus;
 • kā, esot attālināti, spēt uzturēt cilvēka motivāciju rīkoties un iesaistīties;
 • kā veicināt savstarpējo sadarbību nodarbinātībā un pieredzes apmaiņā;
 • kā veiksmīgi pielāgoties mainīgajiem darba izpildes veidiem;
 • kā augusi kiberdrošības nozīme.

SIVA direktores I.Jurševskas uzruna

Izaicinājums ir visas cilvēces darbības būtība un virzošais spēks. Ja ir okeāns - mēs to šķērsosim! Ja ir slimība - mēs to izārstēsim! Ja pastāv netaisnība - mēs to labosim! Ja ir rekords - mēs to pārspēsim! Ja ir virsotne - mēs to ieņemsim! Pavasarī, kad Covid-19 uzliesmojums veica savu pirmo uzvaras gājienu un Latvijā tika izsludināta pirmā ārkārtējā situācija, uzreiz pāriet uz attālinātām mācībām un studijām nepavisam nebija viegli nedz augstskolām, nedz mācībspēkiem, nedz pašiem studentiem. Tas bija gan psiholoģiski, gan fiziski grūti, tik īsā laika sprīdī pāriet attālinātā mācību režīmā. Vai esam iemācījušies gan mācīt, gan mācīties attālināti?
Ārkārtas situācija ir ieviesusi arī jaunus dzīves apstākļus visām iesaistītajām pusēm, tāpēc viens no priekšnosacījumiem veiksmīgai sadarbībai ir atvērta komunikācija un gatavība vērsties pēc atbalsta, ko mēs viens otram varam sniegt. Bet lielākais izaicinājum, laikam, ir bijis pats sākums. Spēja ātri reaģēt nenoteiktības stāvoklī, lai studentiem nodrošinātu attālinātās studijas, kad valstī tika izsludināts ārkārtas situācija. Izaicinājums tāpat ir arī noturēt studentu uzmanību attālinātajās nodarbībās. Savukārt mācībspēkiem attālināto lekciju un nodarbību nodrošināšanā jāiegulda papildu darbs. Attālināto studiju laikā mēs varējām pārliecināties, cik nozīmīga ir darba organizācija. Cik nozīmīgi ir zināt sasniedzamos rezultātus, mērķus un prasības, kā arī vērtēšanas kritērijus. Tāpat ne mazāk svarīgi arī studentam ir svarīgi saņemt atgriezenisko saiti no docētājiem. Kvalitatīvas attālinātās mācības un studijas ir iespējamas, ja visas puses sadarbojas. Ja tiek sagaidīts profesionāls un kvalitatīvs pedagogu darbs, tad arī no pašiem studentiem tiek sagaidīta interese un mērķtiecīga iesaistīšanās!
Pandēmijas laiks ir izaicinājums ikvienā jomā un katra paša ziņā ir apstāties un padoties vai tomēr izaicinājumus izmantot kā virzītājspēku izaugsmei un ar jaudu meklēt jaunus risinājumus.
Arī SIVA Koledžas komanda, studējošie, docētāji un darbinieki ir spējuši ātri pielāgoties jaunajiem apstākļiem un ne tikai apgūt programmu saturu, bet papildus spējuši apgūt digitālās prasmes, jaunus komunikācijas kanālus, lai viens otru sasniegtu un atbalstītu arī attālināti.
Izglītība, atbalsts un sadarbība - šie ir trīs pīlāri, kuros izaicinājumi patiešām pēdējā gada laikā ir bijis daudz. Un tieši tāpēc tas ir šī gada SIVA Koledžas zinātniskās konferences moto un arī uzsaukums būt kopā, dalīties ar iespaidiem, sajūtām, pieredzi un zināšanām, kuras esam uzkrājuši šajā izaicinājumiem bagātajā laikā.
Lai mums visiem iespaidiem un atklājumiem bagāta šī diena!

Konferencē uzstājās:

Aicinām noskatīties konferences ierakstu.

SIVA Koledžas 11.zinātniskā konference

attēls

11.zinātniskā konference "Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma attīstība 20 gados un nākotnes izaicinājumi" norisinājās 07.06.2019.

Konferences mērķis - uz pētījumiem balstīts ieskats profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma attīstībā un nākotnes izaicinājumu apzināšana.

SIVA direktores I.Jurševskas uzruna

Esam Eiropas rehabilitācijas platformas dalīborganizācija. Un tas mums ir devis lielisku iespēju redzēt, kā profesionālās rehabilitācijas pakalpojums tiek organizēts citās Eiropas valstīs, un arī tepat kaimiņos - Lietuvā un Igaunijā.
Nupat kopā ar kolēģēm Lieni Saukumu, Solveigu Kabaku un Ingunu Zuševicu esam atgriezušās no Tallinas konferences - iedvesmas pilnas un ar idejām. Jo viens no mūsu tuvākās nākotnes izaicinājumiem ir iespēja izvēlēties, kādu ceļu iet tālāk – turpināt iesākto vai strādāt pie mūsdienīgāka un uz rezultātu vairāk orientēta jauna profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma dizaina izstrādes, kas radīs lielākas iespējas un atvērs darba tirgus durvis patiešām motivētiem studentiem.
“Nav svarīgi, kurā vietā Tu sāc, svarīgi ir, cik augstu Tu mērķē, lai gūtu panākumus.” - ir teicis kāds gudrs cilvēks.
Tā arī es vēlos paturpināt – pats svarīgākais ir nevis kad, bet ar ko kopā un ar kādu motivāciju mēs ejam uz priekšu. Esmu pārliecināta, ka šobrīd Koledžā un SIVA kopumā ir izveidojusies profesionāla un uz rezultātu orientēta darbinieku komanda, un kura skaidri redz, ka moderns un mūsdienīgs menedžments kopā ar pārdomātu profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saturu ir labākais veids, kā mums kļūt vēl efektīvākiem un progresīvākiem darbā ar mūsu klientu. Un tas vistiešākajā veidā nozīmē maksimāli iesaistīt pašu klientu. Liekot kļūt no pasīva pakalpojumu saņēmēja par aktīvu līdzdalībnieku savā rehabilitācijas procesā.
Vēlos, lai drīzumā arī par mūsu darba ikdienu kļūst šī gada EPR ikgadējās konferences moto “Less is more” vai “Mazāk ir labāk”. Ar to saprotot gudru un mūsdienīgu menedžmentu, saliktu kopā ar kompaktu, efektīvu un katram mūsu klientam individuāli pielāgotu pakalpojumu.
Noslēgumā vēlos pateikties ikvienam darbiniekam, kurš ir devis savu artavu, lai attīstītu, uzlabotu un padarītu pieejamāku profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu.
Paldies! Un lai mums visiem interesanta un izzinoša šī konference!

Konferencē uzstājās:

                                Ziedu kompozīcija

attēls  attēls  attēls

attēls  attēls  attēls 

attēls  attēls  attēls 

  SIVA Koledžas 10.zinātniskā konference

  10.zinātniskā konference “Šodienas iespējas, izaugsme un patstāvība cilvēkiem ar invaliditāti” norisinājās 15.05.2018.

  Zinātniskās konferences mērķis - sniegt uz pētījumiem balstītu ieskatu par sabiedrības daļu, kuras izaicinājums ir adaptēties apkārtējā vidē – ģimenē, darba kolektīvā, mācību iestādē, atpūtā. SIVA koledža ir tā vieta, kur cilvēki ar invaliditāti, pateicoties profesionālajai rehabilitācijai, iegūst 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību, tajā skaitā apgūst dažādas kompetences, lai tās turpmāk pielietotu ikdienā un uzlabotu dzīves kvalitāti.

  attēls

   

  SIVA Koledžas 9.zinātniskā konference

  9. zinātniski praktiskā konference “Karjeras atbalsts, iespējas un izaicinājumi cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā” norisinājās 03.03.2017.

  Konferences ietvaros tika diskutēts par tādiem jautājumiem kā Iekļaujošā izglītība un nodarbinātība  (PhD, Latvijas Universitāte, Aivita Putniņa), Deju un kustību terapijas terapeitiskie faktori darbā ar pašefektivitātes izjūtu pacientiem ar kustību traucējumiem (Mg. sc. sal, Mārtiņš Etkins), Stīvena Hokinga karjeras analīze un dzīvei mestie izaicinājumi (Mag. paed., SIVA Koledža, Solveiga Serkova). Apvienības “Apeirons” pārstāve Irina Parhomenko stāstīja par nodarbinātības atbalsta pakalpojumu.

  Konferencei kopumā bija reģistrējušies 127 dalībnieki, kas aktīvi iesaistījās arī grupu darbā un diskusijās konferences noslēguma daļā.

  Darba grupas vadīja:

  • Mg. sc. sal. Mārtiņš Etkins (Deju un kustību terapijas meistarklase pašefektivitātes veicināšanai),
  • Lietišķās etiķetes eksperte un lektore Gunta Krasta (Lietišķās etiķetes nozīme karjeras veidošanā),
  • Mg. psych., Mg. sc. sal. Inguna Ozola (Iepazīsti mākslas terapiju),
  • SIVA psiholoģe Vita Jurševska (Komunikācijas prasmju attīstīšana lietišķajā saskarsmē),
  • SIVA psiholoģe Natālija Beļakova (Stress un tā pārvarēšana),
  • Mg. sc. sal. Anete Šelvaha (Mūzikas terapija saskarsmes spēju uzlabošanai),
  • SIVA profesionālās piemērotības noteikšanas eksperte Marika Sermule un SIVA karjeras konsultante Santa Egmiņa (Profesionālās rehabilitācijas atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti karjeras plānošanā un veidošanā).

   attēls  attēls  attēls

   attēls  attēls  attēls

   attēls  attēls  attēls

  SIVA Koledžas 8.zinātniskā konference

  8.zinātniski praktiskā konference "Sociālie un tehnoloģiskie aspekti cilvēka ar invaliditāti izglītošanā un nodarbinātībā", norisinājās 10.12.2015.

  Konferences ietvaros tika diskutēts par tādiem jautājumiem kā medijos attēlotais cilvēku ar invaliditāti tēls (Mg. paed. Mg. math. Solveiga Serkova), Neformālā izglītība kā iekļaušanas instruments (Aija Kārkliņa, Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola), Kā sekmēt 21. gs. jauniešu mācīšanos? (Dr. paed.,docente, vadošā pētniece Ieva Margeviča-Grinberga, Latvijas Universitāte), prezentēta mobilā aplikācija Mapeirons, kuras mērķis ir sniegt cilvēkiem precīzu un pārbaudītu informāciju par pieejamām vietām cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī vecākiem ar maziem bērniem (Juris Pabērzs, Apvienība „Apeirons”).

  Diskusijas un darba grupas vadīja:

  • Jūrmalas domes Tūrisma nodaļas vadītāja Gunta Ušpele (Karjeras iespējas un izaicinājumi viesnīcu un restorānu servisa, tūrisma un atpūtas organizācijas jomā),
  • Rīgas Imantas vidusskolas un Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas informātikas/programmēšanas skolotājs Jānis Lūsis (Karjeras iespējas un izaicinājumi informācijas tehnoloģiju jomā),
  • “Baltijas bērnu fonda” projektu vadītāja un surdotulks Laura Pliska (Karjeras iespējas un izaicinājumi surdotulkošanas jomā),
  • SIA „Lattelecom”, personāla vadītāja Solvita Bruģe (Karjeras iespējas un izaicinājumi cilvēkresursu vadības jomā),
  • SIA „Narvesen Baltija” mazumtirdzniecības direktors Krīvs Lode (Karjeras iespējas un izaicinājumi mārketinga un tirdzniecības jomā).

   attēls  attēls  attēls 
  attēls   attēls  attēls 

  SIVA Koledžas 7.zinātniskā konference

  7.zinātniski pētnieciskā konference "Ekonomiskie un psiholoģiskie aspekti cilvēku ar invaliditāti izglītošanā un nodarbinātībā" norisinājās 12.06.2014.

  SIVA direktore I.Jurševska: "Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība ir sociālās iekļaušanas un ekonomiskās neatkarības pamatelements. Uzlabojot šo cilvēku nodarbinātības stāvokli, ieguvēji būs ne tika viņi paši, bet arī darba devēji un sabiedrība kopumā. Tāpat, ņemot vērā prognozējamo darbaspēka nepietiekamību tuvākajos gados, saspringta darba tirgus apstākļos noteikti būs reālas iespējas izmantot darbspējīgo cilvēku ar invaliditāti potenciālu".

  Ar nozīmīgākajiem aspektiem ES stratēģijā 2020.gadam cilvēkiem ar invaliditāti konferencē iepazīstināja Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, kura atzina, ka ES izvirzītie mērķi nodarbinātībā nav sasniedzami bez cilvēku ar invaliditāti integrēšanas darba tirgū, kas ir jāveicina gan katrā valstī, gan ES kopumā. Ļoti svarīgs aspekts ir arī vides pieejamība, kas ES būtu jādefinē kā cilvēktiesības.

  Konferences gaitā tika prezentēti referāti par tālmācības studiju mācību metodēm un to piemērotību cilvēkiem ar invaliditāti, studiju e-vidi Moodle, kas šobrīd tiek izmantota lielākajā daļā augstskolu un koledžu Latvijā, IT tehnoloģiju iespējām studiju procesā, kā arī personāla atlases metodēm ar testu palīdzību. Diskusijās secināts, ka mūsdienu tehnoloģijas un inovatīvas testu metodes ir veiksmīgi integrējamas izglītības programmu apguves procesā, kas var uzlabot izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, lai pēc tam veiksmīgi iekļautos darba tirgū.