Paziņojums

Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk - MK noteikumi Nr.453) 9.punktā noteikts, ka iznomātājs savā tīmekļvietnē publicē nomnieku sarakstu, kurus ietekmējusi valstī noteiktā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un kuri saņēmuši šajos noteikumos noteiktos atbalsta pasākumus.

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (turpmāk - SIVA) saņemti un izvērtēti divu nomnieku iesniegumi ar lūgumu par nomas maksas samazinājumu un kavējuma procentu vai līgumsoda nepiemērošanu nomas maksājumu kavējuma gadījumā, kā arī nomnieku apliecinājumi, ka izteiktie lūgumi atbilst MK noteikumu Nr.453 3.punkta apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem.

Nomniekiem netiek piešķirts atbrīvojums no maksājumiem par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem nomas līgumā noteiktajiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.pantu un MK noteikumu Nr.453 1., 3., 5., 6., 7. un 8.punktuSIVA piešķīrusi atbalstu sekojošiem nomniekiem:

 1. SIA "KAFE SERVISS", vienotais reģistrācijas Nr.40003419037,
 2. Pašnodarbinātai personai Sanitai Fabriciusai, PVN maksātāja reģistrācijas Nr.90011091649.

2019.gads

21.02.2019 Sociālās integrācijas valsts aģentūras nekustamā īpašuma – telpas Nr.137 (noliktava), telpas Nr.138 (noliktava), telpas Nr.139 (tirdzniecības telpa), telpas Nr.140 (noliktava) ar kopējo platību 31,81 m2, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurs 13000111102001, un kustamas mantas nomas tiesības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VITERRAM”, reģistrācijas Nr.40203037629.
2019.gada 29.oktobrī līgums ar SIA "VITTERAM" izbeigts.

12.02.2019. Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina  rakstisku nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma – telpas Nr.137 (noliktava), telpas Nr.138 (noliktava), telpas Nr.139 (tirdzniecības telpa), telpas Nr.140 (noliktava) ar kopējo platību 31,81 m2 (turpmāk – Nomas objekts), Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurs 13000111102001, un kustamas mantas, kas atrodas Nomas objektā, nomu: 

  2018.gads

  04.12.2018. Sociālās integrācijas valsts aģentūras izsludinātajā nomas objekta piedāvājuma atlasē telpu nomai Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā tiesības slēgt telpu nomas līgumu ieguva Daugavpils universitāte, reģistrācijas Nr.90000065985.

  18.10.2018. Sludinājums par nekustamā īpašuma (telpu) nomu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Iznomāšanas pretendenta piedāvājums

  09.03.2018. Sociālās integrācijas valsts aģentūras nekustamā īpašuma – telpas Nr. 174 ar kopējo platību 17,7 m2, kas atrodas ēkas Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurus 13000111102001, 1.stāvā, un kustamu mantu, kas atrodas telpā Nr.174, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurus 13000111102001, 1.stāvā, nomas tiesības zobārsta pakalpojuma sniegšanai ieguva Eduarda Vendes privātprakse zobārstniecībā, reģistrācijas kods 26045911496.

  21.02.2018. Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli par nekustamo īpašumu - telpu Nr.174 ar kopējo platību 17,7 m2, kas atrodas ēkas Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurus 13000111102001, 1.stāvā, un kustamu mantu, kas atrodas telpā Nr.174, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurus 13000111102001, 1.stāvā, zobārsta pakalpojuma sniegšanai.