Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām neredzīgām personā

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, valsts finansē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus neredzīgām personām.

Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz:

1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

2) ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību.

! Nepieciešams ārsta apliecinājums, ka persona ir neredzīga.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs:
Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” filiāle „Jugla”. Adrese: Pāles iela 12, Rīga, LV-1024, tālrunis 67529102, e-pasts: jugla@vsacriga.gov.lv.

Kontaktinformācija:

Sabiedrības pārvaldes speciāliste Ieva Leite
Tālrunis: 67771018