Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ikviens interesents Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā var iegūt 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, iegūstot kvalifikāciju - personāla speciālists, grāmatvedis, komercdarbības speciālists, viesnīcu servisa organizators, datorsistēmu un datortīklu administrators, programmētājs vai surdotulks.
Persona darbspējas vecumā ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti vai ar funkcionāliem traucējumiem pēc profesionālās piemērotības noteikšanas var saņemt valsts apmaksātu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, kura ietvaros personai tiek nodrošināti nepieciešamie multidisciplinārie atbalsta pasākumi, lai uzlabotu viņa arodprasmes, profesionālo kvalifikāciju un darbspējas, kā arī stiprinātu spējas un motivāciju, integrējot personu darba tirgū.

Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-profe…
Dokumentu glabāšanas ilgums – noteikts Aģentūras lietu nomenklatūrā, kas saskaņota ar Valsts arhīvu. Studējošā lietu glabā 75 gadus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieteiktos studijām SIVA Koledžā par valsts budžeta līdzekļiem, vispirms ir jāsaņem profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums. Jāiesniedz:
  1) iesniegums ar lūgumu piešķirt pakalpojumu,
  2) ārstējošā ārsta izsniegtā rehabilitācijas plāna kopija, ja personai ir noteikta prognozējama invaliditāte,
  3) pašvaldības sociālā dienesta izstrādāta individuālā rehabilitācijas plāna kopija, ja personai ir noteikta invaliditāte,
  4) ģimenes ārsta atzinums (U27) par personas veselības stāvokli, kas izsniegts ne agrāk kā mēnesi pirms atzinuma iesniegšanas SIVA,
  5) vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija ar pielikumu vai sekmju izraksts (uzrādot oriģinālu),
  6) uzvārda/vārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, ja mainīts uzvārds/vārds,
  7) personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Profesionālās rehabilitācijas saņemšanas laikā persona iegūst nepieciešamās zināšanas, apgūst darbam nepieciešamās prasmes un saņem rehabilitācijas pakalpojumus, lai uzturētu savu veselības stāvokli.
  Bez maksas tiek nodrošināta arī izmitināšana dienesta viesnīcā (ja nepieciešams), ēdināšana 3 reizes dienā, transporta pakalpojumi no dienesta viesnīcas līdz Koledžai un atpakaļ, dažādu speciālistu konsultācijas un atbalsts.
  Covid-19 izplatības laikā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi SIVA Koledžā tiek sniegti ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.

 3. Privātie līdzekļi/ Valsts finansēts pakalpojums
  Valsts finansēts pakalpojums tiek piešķirts:
  1) Pilna laika un nepilna laika studijās personām ar invaliditāti, kā arī personām ar prognozējamu invaliditāti, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumā ir ieteikums par profesionālās rehabilitācijas nepieciešamību, un kuras saņēmušas SIVA Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas rekomendāciju studijām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā;
  2) studiju programmā "Surdotulks" personām: kurām ir sekmīgi centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā un svešvalodā, personām, kurām ir sekmīgi rezultāti profesionālās piemērotības testā specialitātē "Surdotulks".

  Par maksu jeb privātajiem līdzekļiem pilna laika un nepilna laika studijās konkursa kārtībā uzņem personas, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, uzņem, pamatojoties uz vērtējumiem vidējās izglītības dokumentā. Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

Saņemt pakalpojumu