"Neformālais aprūpētājs” ir neprofesionālis – persona, kura rūpējas, sniedz atbalstu vai aprūpē personu ar funkcionāliem traucējumiem radniecības, draudzības saišu vai vienošanās dēļ.

Apmācību pakalpojumu ir tiesīga saņemt fiziska persona - neformālais aprūpētājs, kura nodrošina neformālo aprūpi un kurai ir nepieciešams pilnveidot zināšanas un prasmes personu ar  funkcionāliem traucējumiem aprūpei un atbalstam.
Apmācību pakalpojumu NEPIEŠĶIR personai, kura ir nodarbināta kā aprūpētājs ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai sniedz apmaksātu aprūpes mājās pakalpojumu.