Statuss:
Noslēdzies
ESF

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – SIVA) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk - NVA) īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1./15/I/001) aktivizācijas pasākumu “Profesionālā piemērotības noteikšana” bezdarbniekiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti. Projekta ietvaros var piedalīties arī bezdarbnieki ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī bezdarbnieki, kuri veselības pārbaudes pasākuma ietvaros saņēmuši rekomendāciju veikt profesionālās piemērotības noteikšanu. 

Profesionālās piemērotības noteikšana notiek līdz 10 dienām. SIVA speciālisti teorētiskās un praktiskās nodarbībās izvērtēs mērķa grupas personas iepriekš iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, veselības stāvokli un darbaspējas, pēc kurām sniegs ieteikumus par bezdarbnieka veselības stāvoklim piemērotu darbu, piemērotiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem.

Profesionālās piemērotības noteikšana ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, prognozējamo invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.1.1.1./15/I/001 „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”* (turpmāk – Projekts) aktivizācijas pasākums „Profesionālās piemērotības noteikšana”.

SIVA sadarbībā ar NVA īsteno Projekta aktivizācijas pasākumu, kura ietvaros tiek veikta profesionālās piemērotības noteikšana ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, ilgstošajiem bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem vai ilgstošajiem bezdarbniekiem, kuri veselības pārbaudes pasākuma ietvaros saņēmuši rekomendāciju veikt profesionālās piemērotības noteikšanu. 

Profesionālās piemērotības noteikšanas pasākuma laikā Projekta mērķa grupas dalībniekiem speciālisti sniedz ieteikumus par piemērotu darbu, kā arī ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem atbilstoši bezdarbnieka veselības stāvoklim.

Projekta īstenošana plānota līdz 2023.gada 31.decembris.

Projekta rekvizīti:

Nodokļu maksātāja kods: Nr. 90001790030 
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015 
Valsts kase, kods: TRELLV22XXX 
Konts: LV65TREL218045404000B
Faktiskā atrašanās vieta: Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015

līdz 2019.gada decembrim - Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.1.1.2./15/I/001 „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”.