Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums

Personas datu apstrādes mērķis – Personas pieprasītā auto apmācības pakalpojuma sniegšana

Personas datu apstrādes pārzinis – Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra)

Eksperts drošības jomā – Ilze.Sulte@siva.gov.lv

Apstrādājamo personas datu veidi – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, personas paraksts, invaliditāte, funkcionēšanas ierobežojumi

Datu glabāšanas ilgums – noteikts Aģentūras lietu nomenklatūrā, kas saskaņota ar Valsts arhīvu. Klienta lietu glabā 10 gadus.

Datu subjekta tiesības – pieprasīt un saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi Aģentūrā, informēt Datu valsts inspekciju par datu apstrādes pārkāpumu

Aģentūra informē, ka:

  • veiks personas datu apstrādi tikai pieprasītā auto apmācības pakalpojuma nodrošināšanai;
  • personas datu nodošana trešajām personām, nesaņemot datu subjekta atļauju, pieļaujama tikai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
  • personas datu saņēmējs – A/S Ceļu satiksmes drošības direkcija;
  • Aģentūra neveic personas datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.