Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums

Personas datu apstrādes mērķis – Personas pieprasītā profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana, ietverot studijas koledžā 

Personas datu apstrādes pārzinis – Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra)

Eksperts drošības jomā - Ilze.Sulte@siva.gov.lv

Apstrādājamo personas datu veidi – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, personas paraksts, foto, veselības dati (informācija par veselības stāvokļa atbilstību profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, diagnozes un funkcionēšanas ierobežojumi, invaliditāte)

Dokumentu glabāšanas ilgums – noteikts Aģentūras lietu nomenklatūrā, kas saskaņota ar Valsts arhīvu. Studējošā lietu glabā 75 gadus.

Datu subjekta tiesības – pieprasīt un saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi Aģentūrā, informēt Datu valsts inspekciju par datu apstrādes pārkāpumu

Aģentūra informē, ka:

  • veiks personas datu apstrādi tikai pieprasītā profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai;
  • personas datu nodošana trešajām personām, nesaņemot datu subjekta atļauju, pieļaujama tikai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
  • personas datu saņēmējs – Izglītības un zinātnes ministrija;
  • Aģentūra neveic personas datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.