Jaunumi

Ministru kabinets ir apstiprinājis jaunus noteikumus, kas nosaka sociālās rehabilitācijas pakalpojuma (turpmāk – pakalpojums) piešķiršanas un sniegšanas kārtību par valsts budžeta līdzekļiem un kas stājās spēkā 2020.gada 1.janvārī.

“Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā” (turpmāk – noteikumi) ir izstrādāti ar mērķi sniegt pēctecīgu un savlaicīgu rehabilitācijas pakalpojumu personas darbspēju uzlabošanai. Izmaiņas pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtībā skar mērķa grupu – personas ar funkcionēšanas traucējumiem. Būtiskākās problēmas, kas risinātas noteikumu projektā: ļoti plašs personu loks, kas var pretendēt uz pakalpojumu, plaši un interpretējami pakalpojuma piešķiršanas kritēriji, pakalpojums netiek sniegts savlaicīgi un tas nav pieejams personām, kurām tas ir visvairāk nepieciešams.

Galvenie principi, kas iestrādāti jaunajos noteikumos, ir savlaicīgums un pakalpojumu (medicīniskās un sociālās rehabilitācijas) pēctecība. Savlaicīga rehabilitācijas uzsākšana darbspēju saglabāšanai un atjaunošanai ir viens no instrumentiem, lai saīsinātu darbnespējas periodu un saglabātu darbspējas. Tāpat būtiska ir arī pāreja no viena rehabilitācijas posma uz otru, nodrošinot veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu savstarpēju integrāciju un pēctecību.

Būtiskākās izmaiņas pakalpojuma piešķiršanas un sniegšanas kārtībā personām ar funkcionēšanas traucējumiem:

  • precizēta pakalpojuma mērķa grupa - pakalpojumu varēs saņemt personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā un pēc darbspējīgā vecuma, ja strādā, pēc valsts apmaksātas multiprofesionālas medicīniskās rehabilitācijas stacionārā vai dienas stacionārā, ja ārstniecības iestāde izrakstā ir rekomendējusi saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;
  • konceptuāli mainīta pieeja pakalpojuma saņēmēju atlasei, pamatojot to ar funkcionēšanas traucējumiem atbilstoši Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijai, nevis noteikto diagnozi. Nepieciešamību saņemt pakalpojumu vērtēs medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma laikā multiprofesionāla rehabilitācijas speciālistu komanda, tajā skaitā fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, izvērtējot personas funkcionēšanas ierobežojumus un vajadzību pēc pakalpojuma ar noteiktu un adekvātu mērķi. Šāda pieeja nodrošinās mērķtiecīgu personas nosūtīšanu no viena rehabilitācijas posma uz otru;
  • jaunā kārtība atvieglos pašvaldību sociālo dienestu darbu saistībā ar pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšanu. Turpmāk lēmums par pakalpojuma nepieciešamību sociālajam dienestam nebūs jāpieņem, taču saglabāsies sociālo dienestu loma personas vides aspektu un pašaprūpes un mobilitātes spēju novērtēšanā, lai sniegtu pilnvērtīgāku informāciju pakalpojuma norisei un izvērtētu pavadoņa nepieciešamību pakalpojuma saņemšanas laikā, kā arī atbalstītu pakalpojuma laikā sniegto rekomendāciju izpildi dzīves vietā;
  • personas pēc medicīniskās rehabilitācijas 14 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursu varēs saņemt ārpus rindas. Personai jāpiesakās pakalpojuma saņemšanai ne vēlāk kā divus mēnešus pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas;
  • personas, kurām pakalpojums ir piešķirts vai kuras ir uzņemtas rindā līdz jauno noteikumu spēkā stāšanās dienai, rindas kārtībā varēs saņemt 14 dienu ilgu pakalpojuma kursu, ņemot vērā nosacījumus, kas pakalpojuma saņemšanai bija spēkā līdz jauno noteikumu spēkā stāšanās dienai.

Pārējām sociālās rehabilitācijas pakalpojuma mērķa grupām noteikumi būtiskas izmaiņas neparedz, izņemot, politiski represētām personām turpmāk pakalpojumu atkārtoti būs iespēja saņemt ātrāk nekā iepriekš – pēc diviem gadiem.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu koordinē un pakalpojuma sniegšanu nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

Sīkāku informāciju aicinām skatīt Infografikā par izmaiņām sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanas un sniegšanas kārtībā personām ar funkcionēšanas traucējumiem vai zvanīt pa tālr. + 371 26543857, +371 26603310 vai +371 67771006.

2019.gada 03.decembra MK noteikumi Nr.578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā".

attēls