ESF Jaunumi Informācija presei

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) veicina personu ar invaliditāti integrāciju darba tirgū un sabiedrībā, nodrošinot profesionālo rehabilitāciju. Šī mērķa sasniegšanai SIVA 2016.gadā uzsāka ESF projekta Nr.9.1.4.1/16/I/001 "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" īstenošanu.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 1 752 103 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 489 287 euro un valsts budžeta finansējums – 262 816 euro.

Projekta mērķa grupa ir nelabvēlīgā situācijā esošie iedzīvotāji darbspējas vecumā:

  • personas ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditāte);
  • personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekts noslēdzas 2021.gada 30.septembrī, tā īstenošanas periodā sasniegtas plānotās atbalstāmās darbības:

  • izstrādātas  profesionālās rehabilitācijas programmas personām ar smagu invaliditāti, t.sk. veikta darba tirgus pieprasījuma izpēte un darba tirgus vajadzībām nepieciešamo profesiju noteikšana, kā arī  izstrādātas, licencētas un akreditētas un īstenotas 5 darba tirgus vajadzībām atbilstošas profesionālās rehabilitācijas programmas;
  • izstrādāta prasmju sertificēšanas sistēma personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk. veikta darba tirgus pieprasījuma izpēte un darba tirgus vajadzībām nepieciešamo prasmju noteikšana, īstenoti 5 ārvalstu pieredzes apmaiņas pasākumi, izstrādāti 35 prasmju apraksti un īstenotas 35 prasmju apmācību programmas, organizēti 5 informatīvie pasākumi darba devējiem reģionos;
  • mērķa grupas iesaistei izstrādātajās profesionālās rehabilitācijas un prasmju programmās 359 mērķa grupas personām nodrošināts profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums;
  • profesionālās piemērotības noteikšanas sistēmas pilnveidei  iegādāta profesionālās piemērotības noteikšanas metode, veicot SIVA personāla apmācību metodes lietošanā.

Projekta īstenošanas periodā sasniegti specifiskā atbalsta mērķi:

  • Projekta iznākuma rādītājs – atbalstu saņēmušo nelabvēlīgā situācijā esošo iedzīvotāju skaits – 150;
  • Projekta rezultāta rādītājs – nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kuri pēc dalības pasākumā sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie – 92.

Informācija par projekta atbalstāmo darbību īstenošanu:

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi:

  • 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.352 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi".