Jaunumi
Piecu cilvēku rokas, kas savilktas dūrītēs un saliktas kopā, veidojot kopīgu sadarbības apli

Kas ir Motiv-Action?

Līdz pat 2023.gada augustam vēl ne reizi vien dzirdēsiet par Erasmus+ KA2 finansēto projektu “Motivating Low-Skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways” (Motiv-Action), projekta Nr. 2020-1-SE01-KA204-077884. Motiv-Action projekta mērķis ir atbalstīt un motivēt pieaugušos, kuri nav darba attiecībās, ar zemu kvalifikācijas līmeni, palielināt iespējas iekļauties darba tirgū un dot papildu iespējas apgūt nepieciešamās pamatprasmes, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti.

Iepazīstiet projekta dalīborganizācijas

IGITEGO (Zviedrija, projekta koordinējošā organizācija) ir bezpeļņas sociālo inovāciju organizācija ilgtspējīgai integrācijai un iekļaušanai Zviedrijā. IGITEGO imigrantiem neatkarīgi no viņu reliģiskās vai politiskās piederības palīdz apgūt Zviedru valodu, atrast darba iespējas, risina dažādus sociālos jautājumus un veicina integrāciju sabiedrībā un darba tirgū kopumā. Papildu informācija www.igitego.se

ROMA CAPITALE (Itālija) zem “Tūrisma profesionālās apmācības un darba departamenta” atrodas “Profesionālās apmācības un darba virziens”, kas pārvalda 13 Darba orientēšanās centru tīklu, kuri atrodas visā pašvaldības teritorijā un piedāvā klientiem bezmaksas darba orientēšanas pakalpojumu, veicina projektus, lai atbalstītu sociālo un darba iekļaušanu un iniciatīvas nodarbinātības attīstībai. Papildu informācija www.comune.roma.it

FACEPA (Spānija) ir pieaugušo kultūras un izglītības apvienību federācija, kas darbojas, lai veicinātu un atbalstītu pieaugušos bez akadēmiskā grāda, kuri piedalās pieaugušo apmācības procesos. Papildu informācija www.facepa.org

LKAAA (Latvija) ir nevalstiska organizācija, kas apvieno karjeras konsultantus, karjeras pedagogus un citus ar karjeras izvēli saistītos speciālistus ar mērķi veicināt Latvijas valsts ekonomikas un iedzīvotāju labklājības stiprināšanai paredzētas karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) veidošanu. LKAAA apvieno privātā sektora, valsts un pašvaldību speciālistus no visas Latvijas. Papildu informācija www.lkaaa.lv

EPATV (Portugāle) ir profesionālās izglītības iestāde, kas nodrošina apmācības un sniedz pieaugušo izglītības centra pakalpojumus, kur sociālās un izglītības aktivitātes noris gan formālā, gan neformālā un neoficiālā kontekstā. Iepazīstieties www.epatv.pt

FBO (Bulgārija) ir nevalstiska organizācija, kas izveidota 2005. gadā, lai rīkotos sabiedrības interesēs. Tās misija ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, izmantojot iniciatīvas, kas veicina cilvēkresursu konkurētspēju un veicina ekonomikas attīstību un labklājību. Iepazīstieties www.fbo.bg

INSUP (Francija) ir apmācību organizācija ar asociācijas statusu, kuras mērķis ir izglītības, kultūras, sociālā un profesionālā darbība tālākizglītības ietvaros. Tās galvenais mērķis ir tādu cilvēku kvalifikācija, integrācija, kuri ir pazaudējuši darbu jebkādu iemeslu dēļ, kā arī uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana vai pārkvalificēšana. Iepazīstieties www.insup.org

IT-WORLD.BG (Bulgārija) ir bezpeļņas organizācija, kas dibināta 2009. gadā un kuras galvenā misija ir palīdzēt e-sabiedrības attīstībā un modernizācijā Bulgārijā un Eiropā, uzsverot digitālās pratības palielināšanu un sociālās plaisas mazināšanu starp tiešsaistes un bezsaistes iedzīvotājiem. Iepazīstieties www.it-world.bg

OAED (Grieķija) ir valsts iestāde, kuru pārrauga Grieķijas Darba un sociālo lietu ministrija. OAED darbība balstās uz šādiem trim pīlāriem: 1) veicināšana nodarbinātībā; 2) bezdarba apdrošināšana un maternitātes un ģimenes sociālā aizsardzība; 3) profesionālā izglītība un apmācība. Iepazīstieties www.oaed.gr.

EAEA (Beļģija) ir Eiropas pieaugušo izglītības asociācija, kas pārstāv pieaugušo neformālās izglītības iestādes visā Eiropā. Asociācija pārstāv 130 dažādas izglītības iestādes no 43 valstīm. Iepazīstieties www.eaea.org.

Projekta vīzija

  • Iedvesmot speciālistus karjeras atbalsta sniegšanā iekļaut digitālās tehnoloģijas savā ikdienas praksē;
  • Palielināt karjeras atbalsta speciālistu spēju izmantot daudzkanālu pieejas, vienlaikus personalizējot vadības procesu;
  • Atbalstīt pieaugušos ar zemu kvalifikācijas līmeni izpratnē par to, kā kļūt patstāvīgākiem darba meklēšanas procesā, pateicoties apzinātākai izpratnei par digitālajām tehnoloģijām.

Sagaidāmie projekta rezultāti

IO1: E-apmācību kurss un prasmju komplekts pieaugušajiem un karjeras atbalsta specialistiem. Izstrādāts didaktiskais materiālu komplekts (e-grāmata, audio grāmata un atvērtās Internet-platformas veidā), kas atbalstīs gan pieaugušos bezdarbniekus ar zemām prasmēm un kvalifikāciju, gan karjeras atbalsta speciālistus, lai palielinātu digitālo rīku izmantošanu karjeras veidošanas pakalpojumu sniegšanā. E-grāmatā un projekta mājaslapā tiks iekļauti arī labās prakses piemēri un stāsti no visas Eiropas.

IO2: Pielietošanas vadlīnijas lietotājiem un karjeras atbalsta speciālistiem. Šajā posmā tiks apstiprināti izveidotie rīki un metodes, pateicoties divām konsekventām izmēģinājuma programmām, kas tiks veiktas visās partnervalstīs, un divu vadlīniju dokumentiem, kas atbalstīs projekta metodikas iekļaušanu un izmantošanu Eiropā. Rezultāts tiks īstenots, izmantojot dažādu Eiropas valstu partneru savstarpēju sadarbību un kopīgo izstrādes procesu, kas ļaus izplatīt e-karjeras kultūru Eiropas līmenī. 

IO3: Stratēģiskais rīcības plāns. Darbības ietvaros tiks izstrādāta izmantošanas stratēģija, kas ļaus izveidot rokasgrāmatu adresētu gan politikas veidotājiem, gan pakalpojumu sniedzējiem, ar virkni ieteikumu, kas attieksies gan uz valstu, gan Eiropas vajadzībām, kā arī atbalstīt Nacionālo apvienību izveidi Motiv-Action metodikas pieņemšanai.

Par padarīto līdz šim

Motiv-Action projekta ietvaros LKAAA cieši sadarbojas ar Socialās integrācijas valsts aģentūras speciālistiem, ņemot vērā viņu ilggadējo pieredzi, sniedzot profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu un veicinot cilvēku ar invaliditāti, prognozējamo invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrāciju nodarbinātībā un sabiedrībā.

/Raksta autors - Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija/