apmācības neformālajiem aprūpētājiem - vizuālis

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda investīciju projektu “RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība.” (Nr. 3.1.2.4.i.0/1/22/I/LM/001), kura ietvaros ir izstrādāta kompetenču attīstības programma neformālajiem aprūpētājiem.

Projekta mērķa grupa ir neformālais aprūpētājs – ģimenes loceklis, kaimiņš, draugs, brīvprātīgais, kurš savā ikdienā uzņēmies rūpes par personu ar funkcionālajiem traucējumiem, neprofesionālis. Pilotprojekta ietvaros sev nepieciešamo kompetenci pilnveidos 100 neformālie aprūpētāji.

2023.gada rudenī uzsākam apmācības ar moduļiem “Aprūpētāja pašaprūpe” un “Saskarsme”.

Apmācības ir iespēja aprūpes atbalstam nepieciešamās zināšanas iegūt elastīgi – moduļu veidā

A Vispārīgie moduļi (5 dienu apmācības)

B Specializētie moduļi (1–2 dienu apmācības) atbilstoši aprūpējamā funkcionālo  traucējumu veidam:

GRT– aprūpējamais ar garīga rakstura (t.sk. psihiskās veselības) traucējumiem;
RFT – aprūpējamais ar redzes funkciju traucējumiem;
DFT – aprūpējamais ar dzirdes funkciju traucējumiem;
KFT – aprūpējamais ar kustību funkciju traucējumiem;

CitiFT – aprūpējamais ar citiem funkciju traucējumiem (piemēram, cukura diabēts, insults u.c.).

Apmācību dalībniekiem nodrošinām:

  1. Apmācības notiks SIVA Koledžā Jūrmalā, Slokas ielā 68 un 61 praktiski darbojoties ar dažādiem uzdevumiem, lai pilnveidotu neformālo aprūpētāju prasmes, kompetences un zināšanas.
  2. Apmācības nodrošina sociālās jomas eksperti, SIVA speciālisti: fizioterapeiti, ergoterapeiti, psihologi, pedagogi u.c. speciālisti.
  3. Nepieciešamības gadījumā – dzīvošanu dienesta viesnīcā (apmaksāta projekta ietvaros).
  4. Ēdināšanu (apmaksāta projekta ietvaros).

Visa projekta īstenošanas laikā aicinām sekot līdzi informācijai mūsu mājaslapā un sociālajā portālā Facebook.

Tālrunis informācijai: +371 2706 4068.

Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda investīciju projekts “RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. Tālākizglītība” tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” ietvaros.