Sociālās integrācijas valsts aģentūras Konsultatīvā padome (turpmāk – Padome) ir dibināta 2014.gada 29.septembrī, lai, tiekoties ar politikas veidotājiem, politikas ieviesējiem un sabiedrības pārstāvjiem rastu efektīvus, inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus Padomes kompetences jomā esošu jautājumu risināšanai.
Padomes mērķis ir veicināt valsts un pašvaldības iestāžu, nevalstisko organizāciju, starptautisko partneru, personu ar invaliditāti un citu iesaistīto pārstāvju sadarbību un saskaņotu rīcību, kas sekmētu personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu un sniegtu iespēju pilnvērtīgi iesaistīties un līdzdarboties sabiedriskajos procesos, tai skaitā integrēties darba tirgū.

Padomes nolikums:
1. Padomes nolikums
2. Grozījumi 17.10.2017.
3. 
Grozījumi 31.05.2019.
4. 
Grozījumi Konsolidētā versija


Padomes dalībnieki:

 • Aģentūras direktors
 • Aģentūras direktora vietnieks profesionālās rehabilitācijas jomā
 • Aģentūras direktora vietnieks sociālās rehabilitācijas jomā
 • Biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” pārstāvis
 • Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” pārstāvis
 • Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes pārstāvis
 • Jūrmalas profesionālās vidusskolas vadītājs
 • Labklājības ministra biroja pārstāvis
 • Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta pārstāvis
 • Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta pārstāvis
 • Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO pārstāvis
 • Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis
 • Latvijas Nedzirdīgo savienības pārstāvis
 • Latvijas Neredzīgo biedrības pārstāvis
 • Personu ar invaliditāti pielāgotā sporta jomas pārstāvis
 • Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas pārstāvis

Padomes sēžu protokoli: