Dārzkopis

Izglītības programma

Dārzkopība

Programmas kods

20T 622 001

Iegūstamā kvalifikācija

Dārzkopis

Iepriekšējā izglītība

Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

960 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Dārzkopis, kurš speciālista vadībā  spēj veikt dārzkopja  darba uzdevumus un pienākumus.

Mācību priekšmeti

 

 • Botānika
 • Augļkopība
 • Puķkopība
 • Dārzeņkopība
 • Apstādījumu ierīkošana un kopšana
 • Mehanizācija
 • Augsnes mācība
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Lietišķā saskarsme
 • Fiziskās aktivitātes
 • Kvalifikācijas prakse (240 st.)

Florists

Izglītības programma

Floristikas pakalpojumi

Programmas kods

20T 817 00 1

Iegūstamā kvalifikācija

Florists

Iepriekšējā izglītība

Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1920 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Florists, kas spēj veikt florista darba uzdevumus un pienākumus.

Mācību priekšmeti

 

 • Augu sortiments
 • Botānika un augu fizioloģija
 • Floristikas materiālu mācība
 • Kompozīcija un krāsu mācība
 • Floristikas izstrādājumu tehnoloģijas
 • Likumdošana un tiesiskie pamati
 • Lietišķā saskarsme
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Fiziskās aktivitātes
 • Kvalifikācijas prakse (480 st.)

Koksnes materiālu apstrādātājs

Izglītības programma

Koka izstrādājumu izgatavošana

Programmas kods

10T 543 04 1

Iegūstamā kvalifikācija

Koksnes materiālu apstrādātājs

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

2880 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Galdnieka palīgs, kas spēs kvalificēta speciālista vadībā veikt koksnes mehānisko apstrādi, izgatavot sagataves no koka un koksnes plātņu materiāliem, kā arī izgatavot vienkāršus koka izstrādājumus.

Mācību priekšmeti

 

 • Kokapstrādes tehnoloģija
 • Materiālmācība
 • Rasējumu lasīšana
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Vides aizsardzība
 • Lietišķie aprēķini
 • Profesionālā svešvaloda
 • Datormācība
 • Kokapstrāde
 • Lietišķā saskarsme
 • Fiziskās aktivitātes
 • Kvalifikācijas prakse (440 st.)

Lietvedis

Izglītības programma

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
(Sekretariāta un biroja darbs)

Programmas kods

32 346 01

Iegūstamā kvalifikācija

Lietvedis
Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1920 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Atestāts par arodizglītību

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Lietvedis strādā iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību apvienībās, sabiedriskās un reliģiskās organizācijās un veic dokumentēšanu, dokumentu uzskaiti, reģistrāciju, pieņemšanu, nosūtīšanu, apgrozību, izpildes kontroli un saglabāšanu. Lietvedis veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavo oriģināla atvasinājumus, kā arī atbild uz korespondencēm un savas kompetences ietvaros sazinās ar klientiem, izmantojot datortehniku un citus tehniskos līdzekļus.

Noliktavas darbinieks

Izglītības programma

Komerczinības

Programmas kods

20T 341 02 1

Iegūstamā kvalifikācija

Noliktavas darbinieks

2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

960 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Sagatavots noliktavas darbinieks, kas pārzin noliktavu plānus, noliktavu iekārtas un tehniku

Mācību priekšmeti

 

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Noliktavas darbības pamatprincipi
 • Piegādes, uzglabāšanas un sadales procesa loģistikas pamati noliktavās
 • Prečzinība, sanitārija un higiēna
 • Grāmatvedības pamati un uzskaite
 • Lietišķā datormācība
 • Tirgzinības
 • Lietvedība
 • Lietišķā saskarsme
 • Fiziskās aktivitātes
 • Kvalifikācijas prakse (240 st.)