Aģentūras galvenais darbības virziens ir valsts finansētu sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana klientiem, kā arī Aģentūras un citu institūciju sniegto sociālo pakalpojumu centralizēta piešķiršana un saņemšanas koordinēšana. Aģentūra klientiem sniedz arī maksas pakalpojumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto maksas pakalpojumu cenrādi.

Profesionālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas, pamatojoties uz funkcionēšanas traucējumu un profesionālās piemērotības individualizētu izvērtēšanu, personām darbspējas vecumā ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti nodrošina jaunas profesijas, profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai atjaunošanu, un multidisciplinārus pakalpojumus (sociālo rehabilitāciju ar ārstniecības elementiem, speciālistu konsultācijas) integrācijai darba tirgū.

Profesionālās piemērotības noteikšana ir pasākums, kura laikā multifunkcionāla speciālistu komanda (ārsts, fizioterapeits, ergoterapeits, psihiatrs, sociālais darbinieks, karjeras konsultants, psihologs u.c.) izvērtē personas interesi par profesionālās darbības jomām un konkrētām profesijām, vēlmi un motivāciju mācīties, iepriekšējās zināšanas un pieredzi, kā arī veselības stāvokļa, intelektuālo spēju un individuālo īpašību atbilstību personas izraudzītajai profesijai.

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā (..). Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (ja nepieciešams, arī veselības aprūpes pakalpojumus) sniedz  personām, tai skaitā Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, zemessargiem, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un normatīvajos aktos par starptautisko palīdzību noteiktajiem civilajiem ekspertiem.[1]    

Aģentūra īstenos profesionālās rehabilitācijas, profesionālās piemērotības noteikšanas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, pastāvīgi uzraugot pakalpojuma īstenošanas kvalitāti, veicot mērījumus par pakalpojumu ietekmi uz klientu funkcionēšanas spēju atjaunošanu un klientu ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanos. Balstoties klientu ierosinājumu un vajadzību apzināšanā, kā arī  sadarbībā ar NVO un atbalsta personām iegūtā informācijā, Aģentūra pilnveidos  pakalpojumu saturu, ieviesīs jaunas aktivitātes, metodes  un instrumentus, lai attīstītu un īstenotu personalizētu pieeju ikvienam klientam.

Pakalpojuma kvalitāti daudzējādā ziņā ietekmē vide, infrastruktūra un IT tehnoloģiju nodrošinājums. Aģentūra turpinās attīstīt un pilnveidot infrastruktūru, uzlabojot vides pieejamību gan telpās, gan ārtelpās. Lai nodrošinātu nepārtrauktu IT tehnoloģiju un resursu pieejamību un attīstību, Aģentūra izstrādās un īstenos IT darbības attīstības stratēģiju.

MĒRĶIS: ĪSTENOT KVALITATĪVUS AĢENTŪRAS PAKALPOJUMUS
REZULTĀTS: Veicināta Aģentūras klientu sociālā un ekonomiskā aktivitāte
Rādītāji: Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā
Ar pakalpojumu apmierināti klienti
Personu ar funkcionēšanas traucējumiem īpatsvars rehabilitēto personu skaitā, kurām uzlabotas funkcionēšanas spējas
Pilnveidots pakalpojumu grozs, paplašināts un individualizēts profesionālās piemērotības novērtēšanas ieteikumu saturs, ieviests papildu programmu un pakalpojumu piedāvājums, iniciēti grozījumu ārējos tiesību aktos
REZULTĀTS: Attīstīta Aģentūras infrastruktūra
RĀDĪTĀJI: Pakalpojums sniegts drošā vidē
REZULTĀTS VS RĀDĪTĀJS? Izstrādāta Aģentūras IT stratēģija

Lai nodrošinātu finansiālo ilgtspēju,  Aģentūra orientējas uz budžeta dotāciju, nākamajos gados pilnībā pārtraucot maksas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un pakāpeniski samazinot ambulatoro un stacionāro maksas veselības veicināšanas pakalpojumu piedāvājumu.

Lai optimāli izmantotu Aģentūras resursus un infrastruktūru, vasaras periodā studentu un audzēkņu prombūtnes laikā Aģentūra turpinās maksas pakalpojumu sniegšanu viesu izmitināšanā un telpu nomā tajās adresēs, kurās netiek plānots ieguldīt ES finansējumu. Par maksas pakalpojumiem gūtos ienākumus Aģentūra novirzīs infrastruktūras uzturēšanai un materiāltehniskās bāzes atjaunošanai un pilnveidei. 

Aģentūra veiks Jūrmalas profesionālās vidusskolas un koledžas darbības optimizāciju, īstenojot izglītības iestāžu apvienošanu vienā izglītības iestādē, tādejādi efektīvi izmantojot gan cilvēkresursus, gan infrastruktūru. Aģentūra izstrādās un īstenos izglītības iestāžu attīstības stratēģiju 2020. – 2023.gadam, iekļaujot tajā galvenos attīstības virzienus un uzdevumus.

MĒRĶIS: OPTIMĀLI IZMANTOT AĢENTŪRAS RESURSUS, VEICINOT IESTĀDES DARBĪBAS EFEKTIVITĀTI
REZULTĀTS: Īstenots maksas izmitināšanas pakalpojums un telpu noma, nodrošinot optimālu telpu un cilvēku noslodzi
RĀDĪTĀJI: Maksas pakalpojumu īpatsvars Aģentūras finanšu resursos
REZULTĀTS: Apvienotas Aģentūras izglītības iestādes
RĀDĪTĀJI: Optimizēta Aģentūra izglītības iestāžu darbība

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti[2] tiesībām nosaka, ka rehabilitācijai jāsākas pēc iespējas agrākā posmā un tās pamatā jābūt indivīda vajadzību un stipro pušu starpdisciplīnu vērtējumam.

Aģentūra ir novērtējusi un analizējusi darba rezultātus un klientu vajadzības, ko diktē darba tirgus prasības un aktīvā ikdiena, un secinājusi, ka nepieciešama pakalpojumu reforma, veicot šādus uzdevumus:

  • Pamatojoties uz speciālistu atzinumus par saslimšanas iemeslu (diagnozi) un funkcionēšanas traucējumu smaguma pakāpes izvērtējumu, personas spēju un motivāciju iekļauties darba tirgū, identificēt to sociālās rehabilitācijas pakalpojuma mērķa grupu, kurai būtu veicama profesionālās piemērotības noteikšana un   turpmāka personas apmācība (pārkvalifikācija), lai integrētos  darba tirgū, t.sk. sadarbībā ar NVA;
  • Īstenot pilotprojektu un uzsākt darbu pie  jauna, uz nodarbinātības veicināšanu fokusēta   pakalpojuma satura izstrādes, attīstot arodrehabilitācijas  programmu, kas veicina darbspēju saglabāšanu, atjaunošanu un jaunas izglītības vai prasmju ieguvi, darba atsākšanai iespējami īsā laikā, veicinot klientu drošumspēju[3];
  • izstrādāt paplašinātu un individualizētu profesionālās piemērotības izvērtējumu un ieteikumus (Ceļa karti). Tām personām, kuras savu funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevarēs uzsākt mācības Aģentūras vai citu izglītības iestāžu piedāvātajās izglītības programmās, vai kurām ir ļoti zems rehabilitācijas potenciāls un nav iespēju iekļauties darba tirgū, Aģentūra “Ceļa kartē”  noteiks nepieciešamos un dzīvesvietā pieejamos atbalsta pasākumus, kas būtu noderīgi klienta dzīves kvalitātes uzlabošanai, vienlaikus sniedzot paplašinātu informāciju klienta atbalsta personām . “Ceļa kartē” iekļaujamos pasākumus Aģentūra apzinās un sagatavos sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, NVA, NVO, izglītības iestādēm un citiem sadarbības partneriem.
  • izmantot Aģentūras pieredzi un infrastruktūru, veidojot jaunas programmas arī nozares speciālistiem un atbalsta personām;
  • attīstīt Aģentūras infrastruktūru pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai.

Reformas rezultātā jaunajam arodrehabilitācijas pakalpojumam jānodrošina sinerģija starp pilnveidotu  sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar funkcionēšanas traucējumiem un šobrīd īstenoto  profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, t.sk. paredzot multidisciplināru atbalstu funkcionalitātes atjaunošanai, profesionālās piemērotības noteikšanu darbspēju novērtēšanai, apmācību dažādās profesionālās izglītības un prasmju attīstības programmās, darba praksi un karjeras atbalstu.

Aģentūra piedāvā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus plašam klientu lokam, tomēr profesionālās rehabilitācijas programmas nav pilnībā piemērotas visiem funkcionēšanas traucējumu veidiem. Aģentūra sadarbībā ar NVO, valsts un pašvaldības iestādēm, un izglītības iestādēm pilnveidos profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saturu, sniedzot personai atzinumu – “Ceļa karti”, lai personai būtu iespēja saņemt tās funkcionēšanas spējām atbilstošāko pakalpojumu vai atbalstu arī ārpus Aģentūras.

Aģentūra īstenos  pilotprojektu, lai izstrādātu jaunu pakalpojumu, kura  mērķis - klienta iekļaušana vai atgriešana darba tirgū, mazinot tā izolēšanos no sabiedrības. Aģentūra uzskata, ka būtiski ir nodrošināt mērķētu un savlaicīgu arodrehabilitācijas pakalpojumu tieši tām klientu grupām, kurām atlikušās darbspējas vērtējamas kā pietiekamas un ir rehabilitācijas potenciāls tās  attīstīt un atjaunot.

MĒRĶIS: VEIKT AĢENTŪRAS PAKALPOJUMA REFORMU, INTEGRĒJOT SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMĀ PROFESIONĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMA KOMPONENTES, TĀDĒJĀDI VEIDOJOT JAUNU ARODREHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU
REZULTĀTS: Nodrošināts savlaicīgs un mērķēts atbalsts personām ar funkcionēšanas traucējumiem, veicinot personas palikšanu vai atgriešanos darba tirgū un mazinot tās izolēšanos no sabiedrības
RĀDĪTĀJI: Iniciēti priekšlikumi ārējam regulējumam
Izstrādāts pakalpojuma saturs

Aģentūras pieredze rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanā un pieredze darbā ar personām ar invaliditāti (t.sk. personām ar GRT), Aģentūrai dod iespēju ne tikai īstenot kvalitatīvu pakalpojumu, bet arī iespēju izstrādāt neformālās izglītības prasmju apguves programmas (kursi, semināri, lekcijas), lai atbalstītu un apmācītu gan nozarē strādājošos sociālās jomas speciālistus, gan arī klientu ģimenes locekļus.

Aģentūra uz esošās bāzes izveidos modernu, pieredzē un praksē balstītu sociālās integrācijas kompetenču attīstības centru personu ar funkcionēšanas traucējumiem drošumspējas veicināšanai. Aģentūra sniegs atbalstu personām, kurām trūkst zināšanas un  prasmes darbā ar personām ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem , t.sk. ģimenes locekļiem un nozares profesionāļiem (sociālie darbinieki, aprūpētāji, asistenti u.c.), izvērtējot katras grupas individuālās vajadzības.

Aģentūra sniedz unikālu pakalpojumu personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem, veicot profesionālās piemērotības noteikšanu. Īstenojot sociālās rehabilitācijas pakalpojum reformu, Aģentūra attīstīs profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saturu un piedāvās to plašākam klientu lokam - personām ar funkcionēšanas traucējumiem, t.sk. personām ar sociālās iekļaušanās problēmām un sniegs atbalstu turpmākās darba dzīves izvēlē, veicinot iekļaušanos sabiedrībā. Pakalpojuma satura sagatavošanas procesā Aģentūra izmantos sadarbības  pieredzi ar NVA, NVO un citiem sadarbības partneriem, kā arī  turpinās attīstīt sadarbību, lai pakalpojumu pielāgotu personām ar dažādām funkcionēšanas spējām. Profesionālās piemērotības noteikšanas ieteikuma saturu Aģentūra paplašinās, iekļaujot tajā  ikviena klienta spēju, prasmju, zināšanu un motivācijas novērtējumu, kā arī iekļaus personalizētus ieteikumus arī tiem klientiem, kuriem nav piemērotas Aģentūras īstenotās profesionālās rehabilitācijas programmas, veidojot klientam iespējamo “Ceļa karti” turpmākai karjeras attīstībai. Aģentūra veidos ieteikumu tā, lai to var izmantot arī klienta atbalsta personas, kura sniedz atbalstu klientam, meklējot piemērotāko pakalpojumu.

MĒRĶIS: IZVEIDOTS KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRS SOCIĀLĀS JOMAS SPECIĀLISTU UN ATBALSTA PERSONU (TAI SKAITĀ ĢIMENES LOCEKĻU) APMĀCĪBAI DARBĀ AR PERSONĀM AR FUNKCIONĒŠANAS TRAUCĒJUMIEM
REZULTĀTS: Veicināta pakalpojuma saņēmēju un pakalpojumu sniedzēju drošumspēja
RĀDĪTĀJI: Izstrādāts pakalpojuma saturs
REZULTĀTS: Attīstīta un paplašināta klientu ar funkcionēšanas traucējumiem profesionālās piemērotības noteikšanas sistēma
RĀDĪTĀJI: Pilnveidots profesionālās piemērotības noteikšanas saturs un noteiktas mērķa grupas

[1] Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

[2] Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām, spēkā no 2010.gada 31.marta

[3] Cilvēka drošumspēja (resilience) – starptautiski zināms koncepts par cilvēka adaptācijas spēju strauji mainīgā vidē – personīgā iniciatīva, spēja sadarboties – pastāvīgi identificējot šķēršļus attīstībai. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.