Aģentūrai ir svarīgi apzināt efektīvākos informācijas kanālus, lai sabiedrība kopumā un potenciālie klienti saņemtu aktuālu informāciju par īstenotajiem pakalpojumiem. Aģentūra vēlas lauzt stereotipu, ka tās sniegtais valsts apmaksātais pakalpojums ir kā atpūtas iespēja, un veicināt klientu, ģimenes ārstu un sociālo darbinieku izpratni, ka valsts apmaksāta pakalpojuma mērķis ir atjaunot klienta zaudētās darbspējas, veicinot personas  patstāvību un virzību uz neatkarīgu dzīvi, kā arī sniegt ieguldījumu sabiedrības sociālajā un ekonomiskajā attīstībā, un nodrošināt, ka klients atgriežas/iekļaujas darba tirgū. Tādēļ Aģentūra īstenos dažādas sabiedrības informēšanas aktivitātes, veidos viegli saprotamu, ērti lietojamu un pieejamu informāciju Aģentūras mājas lapā, sociālajos tīklos, latvija.lv un publiskajā telpā kopumā, lai ikvienam ir iespēja uzzināt par pieejamajiem pakalpojumiem.

Aģentūras darbinieki, īstenojot rehabilitācijas pakalpojumus, ikdienā sarunājas gan ar klientiem, gan klientu atbalsta personām un sadarbības  partneriem. Aģentūra izstrādās komunikācijas stratēģiju, iekļaujot aktivitātes darbinieku komunikācijas prasmju attīstībai, skaidrojošo darbu ar klientiem, sadarbības partneriem, valsts un pašvaldības iestādēm, sabiedrību, lai uzturētu pastāvīgu dialogu un veicinātu informētību par pakalpojumu saturu, mērķi un mērķa grupu.

MĒRĶIS: PILNVEIDOT ĀRĒJO KOMUNIKĀCIJU AĢENTŪRAS PAKALPOJUMU ATPAZĪSTAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI
REZULTĀTS: Pieejama, savlaicīga un saprotama informācija par Aģentūras pakalpojumiem mājas lapā, sociālajos tīklos, latvija.lv un plašsaziņas līdzekļos
RĀDĪTĀJI: Aģentūras mājas lapā un latvija.lv pieejamā informācija ir saprotama un ērti lietojama
Aktuāla informācija sociālajos tīklos un citos plašsaziņas līdzekļos
Sagatavota Aģentūras komunikācijas stratēģija un īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa

Aģentūrai ir vairāk kā 30 gadu ilga sadarbības pieredze ar valsts un pašvaldību iestādēm, NVO, izglītības iestādēm un darba devējiem, kas veicina pakalpojumu attīstību. Sadarbība ar NVO (LNS, LNB, SUSTENTO, APEIRONS, LDDK, LKAAA, ALČS u.c.) ļauj labāk novērtēt Aģentūras klientu vajadzības un veidot piemērotu pakalpojumu saturu, savukārt NVO sniedz atbalstu, informējot sabiedrību par pakalpojumu pieejamību.

Aģentūra ikdienā sadarbojas ar valsts (NVA, VDEĀVK, VARAM, VPVKAC, VIAA u.c.)  un pašvaldību iestādēm, īpaši ar pašvaldības sociālo dienestu darbiniekiem, apmainoties ar informāciju un pieredzes stāstiem, lai sniegtu atbalstu klientiem. Ievērojot, ka pakalpojumi pastāvīgi attīstās, kā arī attīstās metodes, tehnoloģijas, novērtēšanas instrumenti, pakalpojumu piešķiršanas nosacījumi, Aģentūra turpinās pilnveidot sadarbību un veicinās vienotu izpratni par pakalpojumu saturu, sasniedzamo mērķi un mērķa grupu, veidos apmācību seminārus, pieredzes apmaiņas pasākumus, informatīvās dienas, meistarklases un citas aktivitātes.

Aģentūra vēlas iedrošināt darba devējus nodarbināt personas ar invaliditāti, kā arī veidot prakses vietas Aģentūras izglītības iestāžu audzēkņiem. Tāpēc Aģentūra īstenos sadarbības pasākumus, informējot darba devējus par labās prakses piemēriem, izglītojot par darba vides pielāgojumiem un tehniskajiem palīglīdzekļiem, ieguvumiem, nodarbinot personas ar invaliditāti.

Aģentūras izglītības iestāžu programmas ir veidotas, balstoties uz darba tirgus pieprasījumu un, lai pastāvīgi aktualizētu programmu saturu, Aģentūrai ir būtiska sadarbība gan ar darba devējiem, gan citām izglītības iestādēm. Aģentūra attīstīs uz rezultātu vērstu sadarbību, veicinot audzēkņu un mācībspēku līdzdarbošanos projektos, pētnieciskajā darbībā, pieredzes apmaiņā un veicinās sadarbības rezultātu izmantošanu izglītības programmu pilnveidošanā.

Aģentūra, pilnveidojot pakalpojumu saturu un attīstot jaunus pakalpojumus, sadarbosies ar NVO, valsts un pašvaldību iestādēm, darba devējiem un izglītības iestādēm, balstīsies uz sadarbības partneru pieredzi un ieteikumiem darbā ar mērķa grupām, kā arī izzinās mērķa grupas vajadzības, lai veicinātu pakalpojumu pieejamību plašākam klientu lokam.

MĒRĶIS: PILNVEIDOT SABIEDRĪBAS INTERESĒS BALSTĪTU SADARBĪBU
REZULTĀTS: Veicināta sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm, NVO, izglītības iestādēm un darba devējiem
RĀDĪTĀJI: Īstenoti sadarbības un informatīvie pasākumi, pieredzes apmaiņas, meistarklases, darba grupas pakalpojumu satura attīstībai
Noslēgti sadarbības līgumi un īstenota līdzdalība projektos
Attīstīta audzēkņu un studentu mobilitāte, pētnieciskā darbība, pieredzes apmaiņa

Aģentūra kopš 2015.gada ir EPR platformas biedrs un veiksmīgi sadarbojas ar EPR dalīborganizācijām, gūstot pieredzi darbam ar personām ar funkcionēšanas traucējumiem, informāciju par dažādām metodēm un instrumentiem, jaunākajam tehnoloģijām, veicinot Aģentūras specialistu kompetenci un profesionalitāti, kā arī Aģentūras pakalpojumu attīstību. Vienlaikus Aģentūra ir pierādījusi arī savu profesionalitāti un kā eksperts piedalījusies EPR īstenotos pētījumos, meistarklasēs un dalījusies ar savu pieredzi.

Aģentūra pilnveidos starptautisko sadarbību, piedaloties sadarbības projektos un pasākumos, kā arī organizēs un īstenos pasākumus, lai veicinātu pakalpojumu attīstību un speciālistu profesionālo kompetenču attīstību.

MĒRĶIS: PILNVEIDOT STARPTAUTISKO SADARBĪBU
REZULTĀTS: Veicināta Aģentūras iesaiste starpvalstu sadarbības projektos/ pasākumos
Rādītāji: Organizēti sadarbības projekti un/ vai sadarbības pasākumi
Dalība sadarbības projektos un/ vai sadarbības pasākumos