Ja Tevi interesē darbs ar cilvēkiem, datiem vai precēm, tiekamies tiešsaistē - Zoom platformā - 20.aprīlī plkst. 11.00!

Tiešsaistē satiksi programmu vadītājus, SIVA speciālistus, skolu absolventus un viņu darba devējus.

Uzzināsi, kā kļūt par:

  • rūpniecības komercdarbinieku - strādā ražošanas uzņēmumā, piem., iepirkšanas un preču realizācijas daļā, noliktavā, grāmatvedībā, personāldaļā. Izprot ražošanas procesa organizācijas pamatprincipus, var nodarboties ar materiālo resursu plānošanas, sagādes, produkcijas realizācijas jautājumu risināšanu, var veikt saimnieciskas darbības analīzi, ar loģistiku un preču realizāciju saistīto darbību uzskaiti, tirgus situācijas izpēti u.tml.;
  • tirdzniecības zāles darbinieku - strādā mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības veikalos. Izprot preču izvietošanas principus tirdzniecības zālē un plauktos, var veikt to iekraušanu, pārvietošanu, izkraušanu, izvietošanu plauktos un vitrīnās, var pieņemt preces pēc daudzuma un kvalitātes, pārbaudīt to atbilstību dokumentiem un tirdzniecības prasībām, prot apkalpot klientus, strādāt ar  dokumentāciju tirdzniecības jomā;
  • noliktavas darbinieku - strādā noliktavās. Pārzin noliktavu plānus, noliktavu iekārtas un tehniku;
  • lietvedi - strādā iestādēs, uzņēmumos, sabiedriskās un reliģiskās organizācijās u.c. Veic dokumentu uzskaiti, reģistrāciju, pieņemšanu, nosūtīšanu, izpildes kontroli un saglabāšanu. Veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavo oriģināla atvasinājumus, kā arī atbild uz korespondencēm un savas kompetences ietvaros sazinās ar klientiem, izmantojot datortehniku un citus tehniskos līdzekļus;
  • personāla speciālistu - kārto personāla lietvedību, sagatavo personāla statistikas pārskatus, organizē darbinieku atlasi, izvēlas konkrētajā situācijā labāko kandidātu meklēšanas veidu, novērtē un veido darbinieku motivācijas sistēmu, veic anketēšanas procesu un intervēšanu;
  • grāmatvedi - veic finanšu analīzi un interpretē rādītāju izmaiņas, reģistrē saimnieciskos darījumus hronoloģiskajos un sistemātiskajos grāmatvedības reģistros, sagatavo finanšu pārskatus, nodokļu deklarācijas, operatīvos vadības un statistikas pārskatus;
  • komercdarbības speciālistu - veic tirgus izpēti, mārketinga plāna izstrādi un īstenošanu, sagatavo informāciju pircējam par pārdodamo preci vai pakalpojumu, pērk un pārdod preces, veido kontaktus starp pircējiem un pārdevējiem.

Piesakies, aizpildot reģistrācijas formu vai seko līdzi pasākumam SIVA  Facebook kontā.

Personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti darbspējas vecumā mācības SIVA izglītības iestādēs ir bez maksas!