Informatīvs paziņojums: Aicinām uz ESF projekta "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" Nr. 9.1.4.1/16/I/001 noslēguma tiešsaistes konferenci 28.septembrī plkst.10.30

Šodien, 28.septembrī, norisinājās Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) īstenotā ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” noslēguma tiešsaistes konference. SIVA direktore I.Jurševska uzsvēra, ka “Mūsdienās persona ar invaliditāti vairs netiek uzskatīta tikai par pacientu, kuram vajadzīga veselības aprūpe, bet gan par pilntiesīgu sabiedrības locekli, kurš var aktīvi līdzdarboties visos sabiedrībā notiekošajos procesos, ja vien tiek nodrošināts atbilstošs atbalsts”.

Konferences ietvaros tika sniegts atskats uz projekta laikā paveiktajām aktivitātēm, projekta dalībniekiem sniegto atbalstu gan mācību laikā, gan ceļā uz darba tirgu, sasniegtajiem rezultātiem un nākotnes vīzijām, kā arī bija iespēja dzirdēt projekta dalībnieku, pedagogu un darba devēju pieredzes stāstus.

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors A.Dūdiņš norādīja, ka viena no Labklājības ministrijas prioritātēm ir cilvēku ar invaliditāti iekļaušana sabiedrībā un nodarbinātībā, un atzina, ka, pateicoties SIVA īstenotajam projektam, ir iegūta pieredze un instrumenti, kas var palīdzēt iekļauties darba tirgū arī tiem cilvēkiem, kuriem ir noteikta smagāka invaliditātes grupa (I vai II), un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Lai nodrošinātu projekta pēctecību un saglabātu tā laikā iegūto pieredzi, Labklājības ministrija redz iespēju un nepieciešamību veidot SIVA izglītības iestādes kā Kompetenču attīstības un pārneses centru, kurā cilvēki ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem varētu saņemt kvalitatīvus individualizētos pakalpojumus (“Ceļa kartes” un profesionālo rehabilitāciju), savukārt viņu ģimenes locekļi un citi atbalsta pakalpojumu sniedzēji varētu iemācīties SIVA projekta laikā uzkrāto pieredzi un zināšanas par ikdienā sniedzamo atbalstu.

SIVA ESF projektu uzsāka īstenot 2016.gadā un tas noslēgsies š.g. 30.septembrī. No ESF projekta uzsākšanas brīža līdz š.g. 17.septembrim projekta ietvaros apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi kopumā saņemuši 150 projekta dalībnieki. Gandrīz divas trešdaļas absolventu turpina aktīvi iekļauties sabiedrībā, t.i., 34 personas ir iesaistījušās darba tirgū, 47 personas ir stājušās uzskaitē NVA, iesaistoties nodarbinātības pasākumos, bet vēl 11 personas turpina mācības citās izglītības iestādēs.

 

Papildu informācija:
SIVA ESF projektu Nr. 9.1.4.1/16/I/001 “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” uzsāka īstenot 2016.gadā. Plānojot projekta aktivitātes, tika izvērtēta jaunu profesionālās rehabilitācijas programmu nozīme, lai personas ar smagu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem, īpaši, ja tām ir zems izglītības līmenis, iekļautu darba tirgū.
Balstoties uz pētījuma “Darba pieprasījuma izpēte un darba tirgus vajadzībām nepieciešamo profesiju un prasmju noteikšana personām ar smagu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem” rezultātiem, kopumā ESF projekta ietvaros tika izstrādātas un ieviestas 35 prasmju programmas (neformālās izglītības programmas) personām ar GRT, kuras īsteno Jūrmalas profesionālā vidusskola.
Prasmju programmas ir veidotas tā, lai tās ir pieejamas personām, kuru integrācijas iespējas vispārējā izglītības sistēmā ir ierobežotas un kuras funkcionēšanas traucējumu dēļ nav spējīgas apgūt noteiktai profesijai nepieciešamo zināšanu un prasmju kopumu (visbiežāk – personas ar GRT).

ESF projekta noslēguma tiešsaistes konference