Iestādes izaugsme tiešā veidā ir atkarīga no darbiniekiem – viņu individuālajām zināšanām prasmēm, profesionālas pieredzes un motivācijas, ko darbinieki ir gatavi ieguldīt iestādes mērķu sasniegšanā.

Lai  Aģentūrā turpinātu darbu speciālisti ar augstiem profesionāliem standartiem, ar atbildīgu un klientorientētu  pieeju pret klientiem un sabiedrību kopumā, Aģentūra  pilnveidos  darbinieku apmācību sistēmu, kas veicinās darbinieku  ētikas izpratni, kompetenču attīstību un darbinieku profesionālo izaugsmi, kā arī veicinās struktūrvienību vadītāju  kompetenču attīstību.

Būtiska loma Aģentūras mērķu un uzdevumu sasniegšanā ir vadītājiem, tāpēc Aģentūra veicinās struktūrvienību vadītāju kompetenču un līderības prasmju attīstību, motivējot mācībām un pieredzes apmaiņai.

21.gadsimtā darba pienākumu veikšana, mācīšanās un profesionālā attīstība nav iedomājama bez digitālajām tehnoloģijām, tāpēc Aģentūra veicinās darbinieku digitālo prasmju attīstību, iekļaujot to darbinieku apmācības sistēmā.

MĒRĶIS:

ĪSTENOT DARBINIEKU PROFESIONĀLO PILNVEIDI UN KOMPETENČU ATTĪSTĪBU

REZULTĀTS:  Izveidota darbinieku profesionālās pilnveides un kompetenču mācību sistēma
RĀDĪTĀJI: Profesionālajā pilnveidē iesaistījušos darbinieku īpatsvars no kopējā darbinieku skaita
Kompetenci pilnveidojušo vadītāju īpatsvars
REZULTĀTS: Uzlabotas darbinieku digitālās prasmes
RĀDĪTĀJI: Darbinieku skaits, kas strādā digitālajā vidē

Aģentūra pārskatīs un pilnveidos  darbības procesus, ieviešot e-risinājumus un digitalizējot iekšējos procesus, tādējādi veicinot administratīvā sloga mazināšanos un rodot iespēju vairāk laika veltīt klientiem.

Aģentūra lepojas ar  darbinieku sadarbības prasmēm, komandas darbu, toleranci pret dažādību un kopīgām vērībām, lai arī turpmāk uzturētu un attīstītu kopīgās vērtības, Aģentūra turpinās pilnveidot iekšējo komunikāciju, ne tikai darba jautājumu veiksmīgai risināšanai, bet organizēs dažādus komandas saliedēšanas pasākumus, sociālās atbildības veicināšanas kampaņas un citus neformālus pasākumus.

Nopietns uzdevums Aģentūrai ir jaunu speciālistu, īpaši ārstniecības speciālistu, piesaistīšana, kā arī “noturēšana”, līdz ar to Aģentūra pilnveidos  jaunpieņemto  darbinieku  adaptācijas sistēmu, īstenojot  mentora atbalstu, veidojot pārdomātu mērķu, uzdevumu un prasmju apguves sistēmu pārbaudes laikā, vienlaikus  sniedzot atbalstu arī mentoram.

MĒRĶIS: ATTĪSTĪT SNIEGUMA VADĪBU
REZULTĀTS: Mazināts administratīvais slogs
RĀDĪTĀJI: Digitalizēti iekšējie procesi
Ieviesti e-risinājumi
REZULTĀTS: Pilnveidota iekšējā komunikācija
RĀDĪTĀJI: Vismaz divas reizes gadā īstenots neformāls pasākums
REZULTĀTS: Izveidota jauno darbinieku darbā ievadīšanas sistēma (mentori)
RĀDĪTĀJI: Samazinājusies darbinieku mainība - īpatsvars no kopējā darbinieku skaita

Aģentūra uzskata, ka darba rezultātu un pakalpojuma kvalitāti būtiski ietekmē atbalstoša darba vide, droši darba apstākļi, attālinātā darba iespējas, elastīgs darba režīms, kas nodrošinās darbiniekiem  iespēju saskaņot darba, mācību un privāto dzīvi, veicinot darbinieku apmierinātību ar darba vietu. Tāpēc Aģentūra turpinās attīstīt attālinātā mācību procesā un neklātienes pakalpojumu sniegšanas laikā iegūto pieredzi, meklējot tehniskos risinājumus un veicinot darbinieku digitālo prasmju attīstību, lai nodrošinātu elastīga darba režīma iespējas.

Aģentūra atrodas kūrortpilsētā, tās ēkas ir izvietotas skaistā vietā starp Baltijas jūras līci un Lielupi. Tāpēc jo īpaši Aģentūra jūtas atbildīga par savas darbības ietekmi uz vidi un jau veic virkni dažādu pasākumu ietekmes uz vidi mazināšanai, vienlaikus veicinot darbinieku “zaļo domāšanu” un atbalstošas darba vides veidošanu. Arī turpmāk Aģentūra plāno ieviest aizvien jaunus pasākumus, lai veicinātu iestādes darbības ilgtspēju, iesaistīt arī darbiniekus, attīstot  “zaļās domāšanas” veidu.

MĒRĶIS: IZVEIDOTA ATBALSTOŠA DARBA VIDE
REZULTĀTS: Nodrošināts elastīgs darba laiks
RĀDĪTĀJI: Izstrādāta sistēma, t.sk., attālinātā darba organizēšanai
REZULTĀTS: Aktualizēti vides saudzēšanas jautājumi, veicinot darbinieku iesaisti un iestādes ilgtspēju
RĀDĪTĀJI: Ieviesto pasākumu skaits