Izglītības programma

Surdotulks

Programmas kods

41222

Iegūstamā kvalifikācija

Surdotulks

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība, 12 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 61, Jūrmala, tālrunis + 371 29466508

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma un ilgums

Pilna laika klātiene (2 gadi)

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par Īsā cikla profesionālo augstāko izglītību – piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija

Finansējums

Valsts apmaksāta studiju programma

Nodarbinātības apraksts

Surdotulks prot gan tieši, gan atgriezeniski tulkot tekstus latviešu skaņu un zīmju valodā saziņā starp nedzirdīgu cilvēku un dzirdīgo cilvēku, spēj tulkot lekcijas, uzrunas, kā arī citas mutiskas saziņas formas latviešu valodā. Strādā organizācijās, saistītās ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi, kā Latvijas Nedzirdīgo savienībā, tās reģionālajās biedrībās, pamatskolās, profesionālajās vidusskolās

Studiju kursi

Vispārizglītojošie mācību kursi

 • Dokumentu pārvaldība
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Vispārīgā psiholoģija
 • Darba tiesiskie pamati
 • Ievads specialitātē 
 • Zinātnisko pētījumu metodoloģija
 • Civilā aizsardzība
 • Latviešu valoda
 • Svešvaloda (angļu)
 • Lietišķā saskarsme
 • Sociālā ekonomika
 • IT pamati

Nozares un profesionālās specializācijas mācību kursi

 • Cilvēka dzirdes orgāni un korekcijas iespējas
 • Surdopsiholoģija
 • Nedzirdīgo zīmju valodas kultūra un starpkultūru saskarsme
 • Latviešu nedzirdīgo zīmju valoda un tās gramatika
 • IT izmantošana zīmju valodas tulkošanā
 • Latviešu zīmju valoda I-III
 • Tulka profesionālā ētika
 • Sinhronā tulkošana 
 • Tulkošanas metodoloģija
 • Terminoloģija zīmju valodā: I
 • Terminoloģija zīmju valodā: II
 • Terminoloģija zīmju valodā: III
 • Ievads sociālajā darbā

Studiju programma "Surdotulks" ir akreditēta līdz 2024. gada 31. decembrim.