Izglītības programma

Surdotulks

Programmas kods

41222

Iegūstamā kvalifikācija

Surdotulks

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība, 12 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 61, Jūrmala, tālrunis + 371 29466508

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma un ilgums

Pilna laika klātiene (2 gadi)

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, 4.kvalifikācijas līmenis

Finansējums

Valsts apmaksāta studiju programma

Nodarbinātības apraksts

Surdotulks prot gan tieši, gan atgriezeniski tulkot tekstus latviešu skaņu un zīmju valodā saziņā starp nedzirdīgu cilvēku un dzirdīgo cilvēku, spēj tulkot lekcijas, uzrunas, kā arī citas mutiskas saziņas formas latviešu valodā. Strādā organizācijās, saistītās ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi, kā Latvijas Nedzirdīgo savienībā, tās reģionālajās biedrībās, pamatskolās, profesionālajās vidusskolās

Studiju kursi

Vispārizglītojošie kursi:

 • Lietvedība
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Vispārīgā psiholoģija
 • Darba tiesiskie pamati
 • Ievads specialitātē - ZPD
 • Civilā aizsardzība
 • Latviešu valoda
 • Angļu/vācu valoda
 • Lietišķā saskarsme
 • Sociālā ekonomika
 • IT pamati

Nozares un profesionālās specializācijas kursi:

 • Cilvēka dzirdes orgāni un korekcijas iespējas
 • Surdopsiholoģija
 • Nedzirdīgo kultūra un starpkultūru saskarsme
 • Zīmju valodas kultūra, tradīcijas un plastika
 • Latviešu nedzirdīgo zīmju valoda un tās gramatika
 • IT izmantošana zīmju valodas tulkošanā
 • Latviešu zīmju valoda I-III
 • Tulka profesionālā ētika
 • Sinhronā tulkošana 
 • Metodoloģija - konsekutīvā tulkošana
 • Terminoloģija zīmju valodā: IT, sports, automehānika
 • Terminoloģija zīmju valodā: Mājturība, amatniecība
 • Terminoloģija zīmju valodā: Māksla
 • Terminoloģija zīmju valodā: Dzimumaudzināšana, medicīna
 • Terminoloģija zīmju valodā: Reliģija
 • Latviešu zīmju valodas tulkošanas metodoloģija
 • Terminoloģija zīmju valodā: Juridiskie un ekonomiskie termini
 • Prakse un kvalifikācijas prakse 
 • Kvalifikācijas darbs

Studiju programma "Surdotulks" ir akreditēta līdz 2024.gada 30.jūnijam.