Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pēc profesionālās piemērotības noteikšanas Sociālās integrācijas valsts aģentūrā persona darbspējas vecumā ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem, prognozējamu invaliditāti vai ar funkcionāliem traucējumiem var saņemt valsts apmaksātu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu – apgūt profesionālās izglītības vai prasmju apguves programmu Jūrmalas profesionālajā vidusskolā.
Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros personai tiek nodrošināti nepieciešamie multidisciplinārie atbalsta pasākumi, lai uzlabotu viņas arodprasmes, profesionālo kvalifikāciju un darbspējas, kā arī stiprinātu spējas un motivāciju, integrējot personu darba tirgū.

Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-profe…
Dokumentu glabāšanas ilgums – noteikts Aģentūras lietu nomenklatūrā, kas saskaņota ar Valsts arhīvu. Klienta lietu glabā 10 gadus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai ar funkcionāliem traucējumiem vispirms jāpiesakās profesionālās piemērotības noteikšanai pa tālruni 29187093/ 29249084 vai aizpildot elektroniskās pieteikšanās formu SIVA tīmekļvietnē - https://www.siva.gov.lv/lv/profesionalas-piemerotibas-noteiksana.
  Pārējiem interesentiem jāiesniedz:
  1) Iepriekš iegūtās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumentu oriģinālus
  2) Ģimenes ārsta izziņa (U27) par veselības stāvokli (izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas),
  3) Ja notikusi personas uzvārda/vārda maiņa - uzvārda/vārda maiņas apliecinoša dokumenta kopija,
  4) Jāuzrāda pasi vai eID karti.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši izvēlei vai saskaņā ar profesionālās piemērotības ietvaros noteikto izvērtējumu.
  Covid-19 izplatības laikā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi Jūrmalas profesionālajā vidusskolā tiek sniegti ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.

Saņemt pakalpojumu