Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
8
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā var saņemt valsts finansētu profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu.
Ikviena persona darbspējīgā vecumā var pieteikties pakalpojumam, ja:
personai ir noteikta invaliditāte;
personai ir noteikta prognozējama invaliditāte; personai invaliditāte nav noteikta, bet ir funkcionāli traucējumi (slimības izraisītie funkcionēšanas traucējumi: d1 (mācīšanās un zināšanu lietojums), d2 (vispārīgie uzdevumi un vajadzības), d3 (komunikācija), d4 (mobilitāte), d5 (pašaprūpe), d6 (mājas dzīve), d7 (interpersonāla mijiedarbība un attiecības), d8 (galvenās dzīves jomas), d9 (dzīve kopienā, sociālā un pilsoniskā dzīve) atbilstoši Starptautiskajai funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijai).
Sociālās integrācijas valsts aģentūras speciālisti nosaka piemērotu profesionālās rehabilitācijas programmu un nepieciešamos atbalsta pasākumus (izvērtējot personas interesi par profesionālās darbības jomām un konkrētām profesijām, vēlmi un motivāciju mācīties, iepriekšējās zināšanas un pieredzi, kā arī veselības stāvokļa, intelektuālo spēju un individuālo īpašību atbilstību personas izraudzītajai profesijai). Profesionālās piemērotības noteikšanas rezultātā persona var saņemt ieteikumu, kurā rekomendēta profesionālās rehabilitācijas programma Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai SIVA Koledžā, cita piemērota izglītības programma vai nepieciešamie atbalsta pasākumi integrācijai darba tirgū.

Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-profe…
Dokumentu glabāšanas ilgums – noteikts Aģentūras lietu nomenklatūrā, kas saskaņota ar Valsts arhīvu. Klienta lietu glabā 10 gadus.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), jāiesniedz iesniegums ar ģimenes ārsta atzinumu (U27), kurā norādīts pamatdiagnozes un blakus diagnozes kods, atzinumā jābūt iekļautai informācijai par medicīnisku kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai. U27 ārsta atzinumā norāda arī personas slimības izraisītos funkcionēšanas traucējumus gadījumā, ja personai nav noteikta invaliditāte vai prognozējamā invaliditāte. Atzinumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā 30 dienas pirms dokumentu iesniegšanas.
    Ja personai noteikta prognozējama invaliditāte, jāiesniedz ārstējošā ārsta sagatavots individuālais rehabilitācijas plāns (kopija);
    dokuments, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību (jāuzrāda oriģināls)

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņemšanas laikā, izvērtējot nepieciešamību, tiek nodrošināta izmitināšana dienesta viesnīcā, ēdināšana, transporta pakalpojumu no dienesta viesnīcas līdz pakalpojuma saņemšanas vietai, speciālistu konsultācijas un atbalsts.